Skip to main content

Posts

പ്രണയം

പ്രണയം കോറിയിട്ട മുൾവേലികൾ 
ഹൃദയത്തിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുമ്പോഴും 
നിന്റെ സ്നേഹം അറിയുവാൻ 
കൊതിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ 

ഇനിയും അകലങ്ങളിൽ നീയുണ്ടെന്ന 
നിശ്വാസം , അതു മതി 
ഇനിയുള്ള കാലം കഴിച്ചു കൂടാൻ 

മൗനമായി വിതുമ്പുമ്പോഴും 
ഒരു മനസ്സലിവില്ലാതെ മാഞ്ഞു 
പോയപ്പോഴും പിടി വിടാതെ 
ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു 

എന്തിനെന്നു അറിയില്ല ,സ്നേഹം  എപ്പോഴും 
വഞ്ചനയാണെന്നു വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുകയാന്നെല്ലോ 
ഈ ജീവിതം ....
Recent posts

ഹൃദയ സ്പർശം

അനന്തമാം ഹൃദയസാനുക്ക ളിലിൽ 
ഉഴലുന്ന മനസ്സിനെ തളമിടാൻ 
കഴിവിനെക്കാളേറെ മനോധൈര്യം 
ആണെപ്പോഴും ജീവിതലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് 

എന്നിലെ എന്നെ ഞാൻ 
മുൾ മുനയിൽ നിർത്തി നൃത്തം ചവിട്ടുമ്പോഴും 
അറിയാതെ ഇടറി വഴുതി വീഴുന്നു 

സ്നേഹ വാഞ്ചനയോടെ ഉള്ള നിന്റെ 
ഉൾവിളി , എന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു 
അലിവ് കാട്ടിയുള്ള നിന്റെ ചിരി 
എന്നെ കുരുക്കിൽ നിന്നും കുരുക്കിൽ വീഴ്ത്തുന്നു 

ഹിത ഭംഗമോടെ ഞാൻ നീറിയില്ലാതാവുന്നു 
എന്നിട്ടും എവിടെയോ ഇടറിയ കാൽപാടുകൾ 
പിന്നിൽ നിന്നും വലിച്ചു എന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു 
ഹിമഗിരിയാം വശ്യമനോഹാരിതയിലേക്കു 
എന്നെ തള്ളി ,ഞാൻ സ്വയം ഇല്ലാതെയാകുന്നു  

അതാണോ ശാന്തതയുടെ താഴ്വാരം ?
ദൈവം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ 
ആ മനോശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ 
എന്നും ഉള്ളിൽ ദൈവം കുടിയിരിക്കാൻ 
എന്താണ് മാർഗങ്ങങ്ങൾ?

 നിന്നിലേക്കെത്താൻ കഠിനമായി 
പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴും ദൂരത്തേക്ക് 
മാറി നിൽക്കുന്നുവോ നീ ? കൃഷ്ണാ ?

Distinguished Guests to Honor

I had my beautiful chrysanthemums at the courtyard
Waving and making sweet lull in my heart
Together the dancing flowers
The Red the yellow and the white ones
Making little and cute steps of vivid chaste
Having them at my door steps
With graceful petals and the honey bees murmuring
The mere glory of the beautiful scenes
At my veranda makes me dashing with happiness
I have my cup of tea at every aurorae
With these sweet little and laureate butterflies
the purple, the brown and the pink ones
Quizzical at the natural vantage we have
My heart hears those ones that have heart
And sureth I love my flowers , butterflies and bees
To the beauty of the glorious divine
I owe my heart and the skin deep
My flesh and my blood loves to be with you
My Almighty My nature and these vast floras

Resurgence of Good

Near the point of death a paradise reveals itself To the creatures astounding beautification of the creations The goodness comes back with goodwill and virtues The world of super natural talents and the varied aptitudes
The suffocation, the Dark Age and the black nightmares Fusions of mystical bondage and beauty customized The mixture or the blend of natural vintages at the dusk Resuscitation of the generations seen the Jesus and the Buddha
Will it not make the world see the revolutions every time? Sure vantage point will be back every day and makes opportunities Every single soul is borne to create the change and we shall seek it The racisms, the rapes, the political outrages and even the concentration camps Devastated this world with detrimental outcasts, still a Jesus was born
So will not the resurgence happen for the good cause? The famines, the wars, the epidemics and rapid historical impacts The volcanoes, the tsunamis and the cyclones with different denominations Will come and cause a hard imp…

How to Pray the Rosary

1.  begin with the Apostle’s Creed. 2. Our Father. 3. Three Hail MarysGlory Be. 4. Announce the First Mystery. Our Father. 5. Ten Hail Marys (one on each bead). Glory Be. Fatima Prayer
This completes one “decade.” Decade, meaning “ten,” refers to a set of ten Hail Marys, which is introduced by one Our Father and finished with a Glory Be and an aspiration (usually the Fatima prayer). There are five decades in a typical set of rosary beads.
Continue along the beads, saying the next four decades and meditating on the next four mysteries. If you say all fifteen decades, you will go around the rosary beads three times. You will end at the centerpiece, where you may say concluding prayers if you wish.
http://holyrosary.ageofmary.com/how-to-pray-the-rosary/

Weaving a life

There was times when he used to have his pastimes with the famous indigenous materials he has woven and typical of the ways he used to design very ardently the beautiful clothes and the sarees.The ways make him embarrassing of the beauty of the ladies in their ethnic attires and he loved to have touched the clothes with passion and love .He weaved the silks for the major part of his life and the Kanchipuram and the Banaras silk sarees came out with ecstatic feel of love .The glory of his art work paved the way for him to weave more and more.
The poor man had his time doing the entire weaving toiling day in and day out with each silk thread intertwining in the weaving machine. Altogether he was tampered to an extent where his hands have worn out and the shabby and the dirty clothes he wore made him ridiculous hardship workman who used to ponder his time working on the glorious design clothes of the trendy women and men. The work came out as an art piece in each of the item he pursued wi…

Sorrowful Mysteries

http://holyrosary.ageofmary.com/montfort-method-1/

St. Louis de Mont fort's First Way of Saying the Rosary
Offering of the Decades
Say the “Come Holy Spirit” and then make this offering of the Rosary: I unite with all the saints in heaven and with all the just on earth; I unite with you, my Jesus, to praise your holy Mother worthily and to praise you in her and by her. I renounce all the distractions that may come to me while I am saying this Rosary. O Blessed Virgin Mary, we offer you this creed to honor the faith you had upon earth and to ask you to permit us to share in that same faith. O Lord, we offer you this Our Father to adore you in your oneness and to acknowledge you as the first cause and the last end of all things. Most Holy Trinity, we offer you these three Hail Mary’s to thank you for all the graces which you have given to Mary and which you have given to us through her intercession. First decade Our Father, three Hail Mary’s, Glory be to the Father 

Joyful Mysteries Firs…